Dla uczestników badania

Wizyta ankietera

Przed wizytą ankietera

Przed wizytą ankietera każda z osób wylosowanych do badania otrzymała list informujący o realizacji badania. W liście opisano cele i zakres badania, jego harmonogram, jak również kwestie związane ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych.

List zawiera również imię i nazwisko oraz numer telefonu ankietera, który będzie się kontaktował z osobą wylosowaną do badania.

Wykorzystując te dane, może się Pani/Pan umówić na wywiad w najbardziej dogodnym dla Pani/Pana terminie.

Wcześniejsze umówienie daty i godziny wywiadu zminimalizuje liczbę dodatkowych kontaktów oraz zapewni Pani/Pana komfort.

Jeśli nie skontaktuje się Pani/Pan ze wskazanym w liście ankieterem, ankieter podejmie kilka prób kontaktu pod Pani/Pana adresem zameldowania. Będzie próbował skontaktować się z Panią/Panem o różnych porach dnia (zarówno do godziny 18, jak i po tej godzinie) i w różnych terminach (dni robocze, ale również dni wolne od pracy).

W liście podano również numer bezpłatnej infolinii, pod którą może Pani/Pan uzyskać więcej informacji o badaniu: 800 033 100.

Wizyta ankietera

Podczas pierwszego kontaktu ankieter poprosi Panią/Pana o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak również o podanie numeru kontaktowego, który umożliwi późniejszą ewentualną kontrolę prawidłowości przeprowadzenia wywiadu przez ankietera. W przypadku niektórych wywiadów może poprosić również o zgodę na nagranie audio wywiadu, które zostanie wykorzystane wyłącznie do kontroli poprawności przeprowadzenia wywiadu przez ankietera. Wszystkie wyżej wymienione zgody są dobrowolne. Ankieter przekaże również Pani / Panu długopis z logotypem badania.

Ankieterzy realizujący badanie PIAAC posiadają legitymację ankieterską wydaną przez firmy realizujące badanie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, tj.: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badanie składa się z następujących części:

 • kwestionariusza zawierającego bloki pytań dotyczące m.in.: wykształcenia i kwalifikacji, szkoleń, aktualnej sytuacji i historii zawodowej, wykorzystania umiejętności w pracy i w domu, charakterystyki miejsca pracy, dochodów oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – badanie kwestionariuszowe będzie prowadzone przez ankietera,
 • krótkiego samouczka obsługi tabletu/laptopa w kontekście zaplanowanych do wykonania zadań,
 • badania umiejętności rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego lub rozwiązywania problemów (dziedzina jest wybierana losowo) wykonywanego samodzielnie przez respondenta na tablecie.

Zadania w ramach badania umiejętności nie są typowymi zadaniami, które pamiętamy ze szkoły. Odnoszą się do sytuacji i problemów, z którymi osoby dorosłe spotykają się na co dzień w życiu prywatnym i zawodowym, takimi np. jak: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych, czytanie instrukcji czy ulotek lub szacowanie czasu podróży. Przykładowe zadanie wygląda tak, jak na poniższym rysunku.

Badanie trwa średnio od 1,5 do 2 godzin.

Legitymacja ankieterska PIAAC
Wzór legitymacji ankieterskiej

Po wizycie ankietera

Jeśli weźmie Pani / Pan udział w badaniu, to:

W ramach badania PIAAC, został przygotowany konkurs dla respondentów. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne, a szansę na udział mają wszystkie osoby, z którymi ankieterzy zrealizują kompletne wywiady (tzn. zostaną udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania z modułów, które dotyczą danego respondenta).

Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na cztery pytania, które zostaną zadane po zakończeniu wywiadu właściwego. 

Pytania konkursowe dotyczą badań społecznych, a tematyka jest powiązana z opiniami statystycznych Polaków na lekkie i przyjemne tematy. Klucz poprawnych odpowiedzi zostanie zdefiniowany w oparciu o wyniki badań społecznych przeprowadzonych wśród internautów w Polsce oraz danych statystycznych GUS.

Dla osób, które będą najbliżej poprawnych wyników, przewidziane są nagrody:

 • miejsca 1-10. – tablet lub robot kuchenny o wartości nie przekraczającej  800,00 zł,
 • miejsca 11-25. –  czytnik elektroniczny lub ekspres do kawy na kapsułki o wartości nieprzekraczającej  300,00 zł,
 • miejsca 26-50. – słuchawki lub gra planszowa o wartości nieprzekraczającej 100,00 zł. 

Życzymy powodzenia i trafnych odpowiedzi.

 • Wykonawcy badania przekażą w Pani/Pana imieniu cegiełkę o wartości 3 zł na wskazaną przez Panią/Pana organizację charytatywną: PAH, Fundacja Aktywizacja lub Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – łączna kwota darowizn przekazanych w ramach całego badania może wynieść aż do 20 000 zł.

W imieniu osoby, która weźmie udział w badaniu, Wykonawcy badania przekażą cegiełkę o wartości 3 zł na wskazaną przez badaną/badanego organizację: 

 1. Polska Akcja Humanitarna – zbiórka: SOS Ukraina (https://www.pah.org.pl/)
  Polska organizacja pozarządowa, działająca od 30 lat. Udziela pomocy ludności cywilnej w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne, katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. PAH jest obecna w Ukrainie od czasu wybuchu wojny w 2014. Obecnie, skupia się na udzielaniu pomocy w ogarniętej wojną Ukrainie, jak i wśród osób przybywających do Polski.
 2. Fundacja Aktywizacja (https://aktywizacja.org.pl/)
  Działająca od 1990 roku fundacja zajmuje się aktywizacją zawodową, która uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie. Celem Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (https://fdds.pl/)
  Działająca od ponad 30 lat fundacja, która działa na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także pomaga osobom, które takiej krzywdy doświadczyły. Prowadzi infolinię dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia. Działania organizacji skupiają się także na wsparciu i edukowaniu rodziców, dbaniu o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Fundacja zajmuje się też konsultowaniem przepisów i wpływaniem na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

Łączna kwota przekazanych darowizn wyniesie około 20 000 zł.

Może się zdarzyć, że po zakończeniu badania skontaktuje się Panią / Panem (telefonicznie lub osobiście) osoba, której zadaniem będzie zweryfikowanie, czy wywiad rzeczywiście został przeprowadzony i czy został przeprowadzony poprawnie. Celem tej kontroli jest zweryfikowanie rzetelności i jakości pracy ankieterów.

SODEXO PASS Premiowy Kupon
Wzór bonu

Infolinia

Więcej informacji może Pani/Pan uzyskać pod numerem 800 033 100.

Infolinia jest bezpłatna i działa w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku. 

COVID-19

Badania społeczne (takie jak PIAAC) są przeprowadzane z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Decyzja o realizacji badania PIAAC jest zgodna z aktualnymi rozporządzeniami polskiego rządu. Ankieterzy prowadzą wywiady z zachowaniem obowiązujących w danym momencie zasad sanitarnych. Sprzęt i materiały do badania są dezynfekowane, a ankieter jest wyposażony w jednorazowe maseczki i rękawiczki ochronne, które, nawet gdy ich noszenie nie jest wymagane, może na Pani/Pana prośbę założyć i udostępnić również Pani/Panu. Oczywiście jeśli wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia, zostaną one uwzględnione w procedurze badania, a jeśli pojawią się takie, które staną na przeszkodzie jego realizacji, zostanie ono wstrzymane.

W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia jego objawów w okresie do 10 dni po dacie wywiadu osoba biorąca udział w badaniu jest proszona o kontakt na numer infolinii badania (800 033 100). 

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących, że ankieter realizując badanie mógł być zakażony koronawirusem, informacja na ten temat jest przekazywana osobom, z którymi przeprowadzał on wywiady.

maseczka i termometr
COVID-19 - ulotka
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 — ulotka

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ

Listy zostały wysłane w sierpniu 2022 r. do wszystkich wylosowanych do badania osób, aby poinformować je o planowanym badaniu PIAAC i związanej z tym wizycie ankietera.

Wzór listu [PDF]

List zawiera imię i nazwisko ankietera oraz jego dane kontaktowe. Dzięki temu może się Pani/Pan skontaktować z ankieterem i umówić jego wizytę w najbardziej dogodnym dla Pani/Pana terminie.

Została Pani wylosowana/Został Pan wylosowany z rejestru PESEL. Sposób losowania został opracowany (na podstawie wieku, miejscu zamieszkania, płci) tak, aby w badaniu wzięły udział osoby, które będą w możliwie najlepszy sposób reprezentowały ogół mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat.

Żeby możliwe było wnioskowanie o poziomie i rozkładzie umiejętności, a wyniki badania reprezentowały populację osób dorosłych w Polsce, konieczne jest przeprowadzenie wywiadów aż z 4 500 osobami. Dlatego tak ważny jest możliwie powszechny udział wylosowanych osób w badaniu. W badaniu nie mogą wziąć udziału osoby inne niż wylosowane do udziału – próba do badania została wylosowana w taki sposób, aby reprezentować ogół społeczeństwa i umożliwić wnioskowanie o osobach dorosłych w Polsce.

Celem badania PIAAC jest wnioskowanie o wszystkich osobach, które w momencie zbierania danych miały 16-65 lat i mieszkały na terenie Polski – niezależnie od obywatelstwa, narodowości czy języka. Jeśli nie zna Pani/Pan lub osoba wylosowana do badania języka polskiego w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie badania, ankieter może poprosić o odpowiedź na kilka pytań w języku, którym posługuje się Pani/Pan na co dzień.

Pani/Pana uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne. Ponieważ jednak została Pani wylosowana/został Pan wylosowany do udziału w badaniu, bardzo zależy nam na Pani/Pana udziale – przebadanie możliwie licznej grupy spośród wylosowanych do badania osób jest warunkiem jego powodzenia i możliwości wnioskowania o wszystkich mieszkańcach Polski w wieku 16-65 lat.

W trakcie badania może Pani/Pan odmówić odpowiedzi na dowolne pytanie.

Ważne są nie tylko opinie osób, które już obecnie mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym, ale także młodszych, które mogą już funkcjonować na rynku pracy. Ponieważ jednak, zgodnie z polskim prawem, osoby poniżej 18 lat nie mogą same podejmować decyzji w wielu sprawach, kwestię swojego udziału w badaniu PIAAC powinny uzgodnić z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dlatego w wysłanym przez nas liście zapowiednim o badaniu znajduje się prośba o pokazanie go rodzicom /opiekunom i uzyskanie ich zgody na udział w badaniu. Oczywiście nie oznacza to, że rodzice powinni kontrolować udzielane przez córkę/syna odpowiedzi. Jak wiadomo, młodzi ludzie mają często opinie inne niż ich rodzice i powinni mieć prawo do ich przedstawienia bez skrępowania.

Każdy ankieter, realizujący badanie PIAAC, ma legitymację ankieterską, gdzie wpisane jest jego imię i nazwisko. Imię i nazwisko ankietera oraz jego dane kontaktowe są również podane w liście zapowiednim.

Legitymacja ankietera wygląda tak:

Badanie będzie realizowane od 5 września 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. Jeśli okaże się, że zbyt mało osób wzięło w nim udział, termin jego realizacji może się przedłużyć.

Po otrzymaniu listu może się Pani/Pan skontaktować z ankieterem i umówić jego wizytę w najbardziej dogodnym dla Pani/Pana terminie. Jeśli nie skontaktuje się Pani/Pan ze wskazanym w liście ankieterem, ankieter podejmie kilka prób kontaktu pod Pani/Pana adresem zameldowania. Będzie próbował skontaktować się z Panią/Panem o różnych porach dnia (zarówno do godziny 18, jak i po tej godzinie) i w różnych terminach (dni robocze, ale również dni wolne od pracy).

Badanie PIAAC składa się z dwóch części. Pierwsza polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania z ankiety odczytywane przez ankietera, a druga na samodzielnym rozwiązaniu zadań na tablecie/laptopie.

Pytania w ankiecie dotyczą m.in.: wykształcenia i kwalifikacji, szkoleń, aktualnej sytuacji i historii zawodowej, wykorzystania umiejętności w pracy i w domu, charakterystyki miejsca pracy, dochodów z pracy oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W przypadku niemal każdego pytania ankiety przewidziane zostały gotowe możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby uczestniczącej w badaniu będzie wskazanie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają jej sytuację i opinie.

Po zakończeniu ankiety ankieter przekaże Pani / Panu tablet, umożliwiając Pani / Panu zapoznanie się z jego obsługą, zanim przystąpi Pani / Pan do rozwiązywania zadań.

Zadania z rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego i rozwiązywania problemów wykona już Pani sama / Pan sam na tablecie/laptopie. Zadania w ramach badania umiejętności nie są typowymi zadaniami, które pamiętamy ze szkoły. Zadania odnoszą się do sytuacji i problemów, z którymi osoby dorosłe spotykają się na co dzień w życiu prywatnym i zawodowym, takimi np. jak: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych, czytanie instrukcji czy ulotek lub szacowanie czasu podróży.

Przykładowe zadanie wygląda tak, jak na poniższym rysunku.

Całość zajmuje zwykle od 1 do 2 godzin, z czego średnio około 35 minut trwa ankieta prowadzona przez ankietera (może trwać dłużej lub krócej w zależności od sytuacji zawodowej i wykształcenia respondenta), ok. 5 minut zapoznawanie się z obsługą tabletu i około godziny wykonywanie zadań na tablecie. Dlatego prosimy o zarezerwowanie dwóch godzin na udział w badaniu. Nie ma ustalonego limitu czasu, w ramach którego trzeba wykonywać zadania – respondent może poświęcić na nie tyle czasu, ile uważa za potrzebne.

Ankieter pojawi się pod adresem, pod którym jest Pani/Pan zameldowana/y. Zazwyczaj badanie jest przeprowadzane w domu uczestnika. Gdyby jednak wolała/wolał Pani/Pan, by odbyło się w innym miejscu, jest to możliwe. Ważne jest tylko, by było to spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał i utrudniał Pani/Panu skupienia się na zadaniach.

Badanie nie wymaga żadnych przygotowań z Pani/Pana strony. Ankieter będzie miał przy sobie wszystko, co może się Pani/Panu przydać w trakcie badania, w szczególności tablet/laptop. Prosimy jedynie o zarezerwowanie sobie dwóch godzin na badanie i pomyślenie o spokojnym miejscu, w którym mogłoby się odbyć.

Pani / Pana odpowiedzi zostaną uwzględnione w wynikach badania, które posłużą do usprawniania polityki i programów rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programów szkolnych czy programów szkoleniowych.
Dodatkowo, jeśli weźmie Pani / Pan udział w badaniu, to:

 • w podziękowaniu za poświęcenie swojego czasu otrzyma Pani/ Pan bon zakupowy o wartości 50 zł
  (patrz: Po wizycie ankietera)
 • będzie Pani mogła / Pan mógł wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania będą nagrody o wartości od 100 do 800 zł 
  (patrz: Po wizycie ankietera)
 • Wykonawcy badania przekażą w Pani/Pana imieniu cegiełkę o wartości 3 zł na wskazaną przez Panią/Pana organizację charytatywną: PAH, Fundacja Aktywizacja lub Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – łączna kwota darowizn przekazanych w ramach całego badania może wynieść aż do 20 000 zł.
  (patrz: Po wizycie ankietera)

Pani/Pana odpowiedzi są anonimowe. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i inne informacje, które umożliwiałyby zidentyfikowanie konkretnej osoby, są usuwane. Zanonimizowane informacje o osobie uczestniczącej w badaniu są łączone z odpowiedziami wielu innych osób, a wyniki badania są przedstawiane w formie zbiorczych zestawień i analiz. Celem badania jest wnioskowanie o wszystkich osobach dorosłych w Polsce lub określonych kategoriach osób (np. kobietach i mężczyznach, osobach w konkretnych grupach wiekowych, osobach zamieszkałych w danych typach miejscowości czy osobach z różnymi poziomami wykształcenia), a nie pojedynczych uczestnikach badania.

Celem badania PIAAC nie jest ocena poziomu umiejętności pojedynczej osoby, lecz wnioskowanie o wszystkich osobach dorosłych w Polsce lub określonych kategoriach osób (np. kobietach i mężczyznach, osobach w konkretnych grupach wiekowych, osobach zamieszkałych w danych typach miejscowości czy osobach z różnymi poziomami wykształcenia). Zastosowana w badaniu skomplikowana, naukowa metodyka pomiaru umiejętności nie będzie wykorzystywana, by ustalić poziom umiejętności konkretnego uczestnika. Poszczególne osoby rozwiązują różne zadania, co sprawia, że nie można w prosty sposób porównywać ich między sobą. Wynik rozwiązywania zadań nie jest obliczany jako liczba punktów zdobytych przez danego uczestnika, lecz jako rozkład prawdopodobieństwa o określonych parametrach. Dlatego nie można uzyskać informacji o takim indywidualnym wyniku. Po zakończeniu całego badania (w 2024 r.) na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych dostępny będzie raport prezentujący zbiorcze analizy.

Dane osobowe, pozwalające zidentyfikować wylosowaną z rejestru PESEL osobę, służą wyłącznie do tego, aby ankieter wiedział, z kim ma się skontaktować w związku z realizacją badania PIAAC. Aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla społeczeństwa, nie może on kontaktować się z przypadkowo dobranymi przez siebie osobami, lecz wylosowanymi według specjalnych, wypracowanych przez statystyków zasad. Dane te potrzebne są także do skontrolowania jakości pracy ankietera poprzez ponowny kontakt (telefoniczny lub osobisty) z niektórymi osobami, które zostały wylosowane do badania.

Po zakończeniu zbierania i kontroli danych wszystkie informacje pozwalające na identyfikacje respondentów zostaną bezpowrotnie usunięte. Dane nigdy nie są udostępniane osobom czy firmom, które mogłyby je wykorzystać w celach marketingowych, bo możemy je przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia i kontroli badania PIAAC.

Dane osobowe zostały udostępnione z rejestru PESEL przez Departament Systemów Państwowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Instytut Badań Edukacyjnych zwrócił się do Departamentu z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według określonych kryteriów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące doboru próby można znaleźć w zakładce Próba badania.

Próba do badania PIAAC została wylosowana z rejestru PESEL na podstawie art. 46 pkt 2 ppkt 2) Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427). Dane zostały udostępnione w celach badawczych, a po ich wykorzystaniu zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe z rejestru PESEL przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Badanie PIAAC jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym.

Dane gromadzone podczas samego badania kwestionariuszowego oraz pomiaru umiejętności przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli na podstawie Pani/Pana zgody.

Po wylosowaniu próby do badania kontakt z danymi osobowymi mają wybrani pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych, osoby przygotowujące listy zapowiadające wizytę ankietera oraz przekazujące te dane do koordynatorów terenowych badania firm PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o., które na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizują w Polsce badanie PIAAC. W terenie kontakt z danymi dotyczącymi ograniczonej liczby osób mają koordynatorzy i ankieterzy firm PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. Po zakończeniu badania dostęp do danych około 20% osób wylosowanych do badania będą mieć osoby kontrolujące pracę ankieterów.

Dostęp do danych osobowych w badaniu PIAAC ma więc ograniczone grono osób, które zostały odpowiednio przeszkolone i złożyły wymagane prawem zobowiązanie do zachowania poufności powierzonych danych.

Dane umożliwiające identyfikację naszych rozmówców nie będą łączone z udzielonymi podczas badania odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany losowy numer. Zgromadzone podczas wywiadu dane opisane wyłącznie przydzielonym numerem są przesyłane na serwer znajdujący się w Niemczech, który został wykupiony na potrzeby realizacji badania PIAAC przez międzynarodowe konsorcjum badawcze nadzorowane przez OECD.

Po zakończeniu realizacji badania oraz jego kontroli, a najpóźniej do 31 grudnia 2023 r., dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Dane zgromadzone podczas wywiadów (w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk i adresów ani też innych danych, umożliwiających identyfikację osób biorących udział w badaniu) zostaną opublikowane i udostępniane na potrzeby analiz naukowych, prowadzonych przez naukowców, studentów i inne osoby zainteresowane tematem umiejętności osób dorosłych. 

Polecamy także zapoznać się też z klauzulą informacyjną.

Mimo pandemii prowadzone są badania społeczne, takie jak PIAAC, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności (np. noszeniem maseczek, dezynfekcji przedmiotów przekazywanych respondentowi itp.). Są one ważne, ponieważ dostarczają naukowcom i państwowym decydentom informacji, jakie umiejętności są ważne na rynku pracy i jakie działania warto podejmować, by polskie społeczeństwo było lepiej przygotowane do życia zawodowego i codziennego. Podjęto decyzję o realizacji badania PIAAC, ponieważ jest to zgodne z aktualnymi rozporządzeniami polskiego rządu. Oczywiście jeśli wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia, które staną na przeszkodzie realizacji badania, zostanie ono wstrzymane.

Gdyby potrzebne były dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny z bezpłatną infolinią pod numerem 800 033 100. Infolinia działa w godzinach 9-17:00 od poniedziałku do piątku.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe z rejestru PESEL (niezbędne do kontaktu z wylosowanymi do badania osobami) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Badanie PIAAC jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym. Dane te zostały udostępnione z rejestru PESEL przez Centralny Ośrodek Informatyki Oddział w Katowicach. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Instytut Badań Edukacyjnych zwrócił się do COI z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według określonych kryteriów. Próba do badania PIAAC została wylosowana z rejestru PESEL na podstawie art. 46 pkt 2 ppkt 2) Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427). Dane zostały udostępnione w celach badawczych, a po ich wykorzystaniu zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą. Dane osobowe, pozwalające zidentyfikować wylosowaną z rejestru PESEL osobę, służą wyłącznie do tego, aby ankieter wiedział, z kim ma się skontaktować w związku z realizacją badania PIAAC. Aby uzyskać reprezentatywną próbę naszego społeczeństwa, nie może on kontaktować się z przypadkowo dobranymi przez siebie osobami, lecz wylosowanymi według specjalnych, wypracowanych przez statystyków zasad. Dane te potrzebne są także do skontrolowania jakości pracy ankietera poprzez ponowny kontakt z niektórymi respondentami, telefoniczny lub osobisty. Po wylosowaniu próby do badania kontakt z danymi osobowymi mają osoby przygotowujące listy zapowiadające wizytę ankietera oraz przekazujące te dane do koordynatorów terenowych badania. W terenie kontakt z danymi dotyczącymi ograniczonej liczby osób mają koordynatorzy i ankieterzy. Po zakończeniu badania dostęp do danych około 20% wylosowanych respondentów będą mieć osoby kontrolujące pracę ankieterów. Dostęp do danych osobowych w badaniu PIAAC ma więc ograniczone grono osób, które zostały odpowiednio przeszkolone i złożyły wymagane prawem zobowiązanie do zachowania poufności powierzonych danych. Dane gromadzone podczas badania kwestionariuszowego oraz pomiaru umiejętności przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane umożliwiające identyfikację naszych rozmówców nie będą łączone z udzielonymi podczas badania odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany losowy numer. Zgromadzone podczas wywiadu dane opisane wyłącznie przydzielonym numerem są przesyłane na serwer znajdujący się w Niemczech, który został wykupiony na potrzeby realizacji badania PIAAC przez międzynarodowe konsorcjum badawcze nadzorowane przez OECD. Po zakończeniu realizacji badania oraz jego kontroli, najpóźniej do 31 grudnia 2023 r., dane osobowe zostaną trwale usunięte. Dane zgromadzone podczas wywiadów (w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk i adresów ani też innych danych, umożliwiających identyfikację osób biorących udział w badaniu) będą bezpiecznie przechowywane przez czas nieokreślony. Są one udostępniane na potrzeby analiz naukowych, prowadzonych przez naukowców, studentów i inne osoby zainteresowane tematem umiejętności osób dorosłych. Dane nigdy nie są udostępniane osobom czy firmom, które mogłyby je wykorzystać w celach marketingowych, bo możemy je przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia i kontroli badania PIAAC. Do pobrania:
IBE - MEN - PIAAC
Skip to content