Dla uczestników badania

Wizyta ankietera

Przed wizytą ankietera

Przed wizytą ankietera każda z osób wylosowanych do badania otrzymała list informujący o realizacji badania. W liście opisano cele i zakres badania, jego harmonogram, kwestie związane ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych, jak również rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo uczestników badań i ankieterów w czasie pandemii koronawirusa.

List zawiera również imię i nazwisko oraz numer telefonu ankietera, który będzie się kontaktował z daną osobą wylosowaną do badania.

Wykorzystując te dane, może się Pani/Pan umówić na wywiad w najbardziej dogodnym dla Pani/Pana terminie.

Wcześniejsze umówienie daty i godziny wywiadu zminimalizuje liczbę dodatkowych kontaktów w sytuacji pandemii oraz zapewni Pani/Pana komfort.

Jeśli nie skontaktuje się Pani/Pan ze wskazanym w liście ankieterem, ankieter podejmie kilka prób kontaktu pod Pani/Pana adresem zameldowania. Będzie próbował skontaktować się z Panią/Panem o różnych porach dnia (zarówno do godziny 18, jak i po tej godzinie) i w różnych terminach (dni robocze, ale również dni wolne od pracy).

W liście podano również numer bezpłatnej infolinii, pod którą może Pani/Pan uzyskać więcej informacji o badaniu: 800 033 100.

Wizyta ankietera

Podczas pierwszego kontaktu ankieter poprosi Panią/Pana o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak również o podanie numeru kontaktowego, który umożliwi późniejszą ewentualną kontrolę prawidłowości przeprowadzenia wywiadu przez ankietera. W przypadku niektórych wywiadów może poprosić również o zgodę na nagranie audio wywiadu, które zostanie wykorzystane wyłącznie do kontroli poprawności przeprowadzenia wywiadu przez ankietera. Wszystkie wyżej wymienione zgody są dobrowolne.

Ankieterzy realizujący badanie PIAAC posiadają legitymację ankieterską wydaną przez firmy realizujące badanie na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, tj.: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badanie składa się z następujących części:

 • kwestionariusza zawierającego bloki pytań dotyczące m.in.: wykształcenia i kwalifikacji, szkoleń, aktualnej sytuacji i historii zawodowej, wykorzystania umiejętności w pracy i w domu, charakterystyki miejsca pracy, dochodów oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – badanie kwestionariuszowe będzie prowadzone przez ankietera,
 • krótkiego samouczka obsługi tabletu/laptopa w kontekście zaplanowanych do wykonania zadań,
 • krótkiego badania podstawowych umiejętności rozumienia tekstu lub liczenia (dziedzina jest wybierana losowo),
 • badania umiejętności rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego lub rozwiązywania problemów (dziedzina jest wybierana losowo) wykonywanego samodzielnie przez respondenta na tablecie.

Zadania w ramach badania umiejętności nie są typowymi zadaniami, które pamiętamy ze szkoły. Zadania odnoszą się do sytuacji i problemów, z którymi osoby dorosłe spotykają się na co dzień w życiu prywatnym i zawodowym, takimi np. jak: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych, czytanie instrukcji czy ulotek lub szacowanie czasu podróży.

Badanie trwa średnio od 1,5 do 2 godzin.

Legitymacja ankieterska PIAAC
Wzór legitymacji ankieterskiej

Po wizycie ankietera

W ramach podziękowania za udział w wywiadzie otrzyma Pani/Pan bon zakupowy – Kupon Premiowy Sodexo o wartości 50 zł.

Niniejszym Kuponem Premiowym można zapłacić w ponad 50 000 punktów w Polsce, m.in. w sklepach spożywczych, odzieżowych, drogeriach, RTV AGD oraz wielu innych. Wśród sklepów, które honorują kupony są, np. Auchan, Biedronka, C&A, Carrefour, Delikatesy Centrum, Hebe, House, Ikea, Lewiatan, Lidl, Reserved, Rossmann, SMYK, Stokrotka.

Pod tym linkiem można sprawdzić adresy najbliższych punktów:

 https://dlaciebie.sodexo.pl/profil/kupony/#punkty-akceptujace

W rodzaju kuponu należy zaznaczyć Kupon Premiowy, zaznaczyć branżę (np. art. sportowe, art. spożywczo-przemysłowe), województwo, miasto, nacisnąć “szukaj” i pojawi się lista punktów, które honorują niniejszy Kupon.

Może się zdarzyć, że po zakończeniu badania skontaktuje się Panią/Panem (telefonicznie lub osobiście) osoba, której zadaniem będzie sprawdzenie, czy wywiad rzeczywiście został przeprowadzony i czy został przeprowadzony poprawnie. Celem tej kontroli jest zweryfikowanie rzetelności i jakości pracy ankieterów.

SODEXO PASS Premiowy Kupon
Wzór bonu

Infolinia

Więcej informacji może Pani/Pan uzyskać pod numerem 800 033 100.

Infolinia jest bezpłatna i działa w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku. 

COVID-19

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników badań oraz ankieterów w czasie trwającej pandemii koronawirusa, badanie PIAAC jest realizowane zgodnie z następującymi zasadami.

 • Rekrutacja do badania i badanie jest realizowane wyłącznie przez ankieterów, w przypadku których nie ma przesłanek wskazujących, że mogą być zarażeni
 • Rekrutacja do badania i badanie są realizowane wyłącznie z osobami, w przypadku których nie ma przesłanek wskazujących, że mogą być zarażone
 • Podczas rekrutacji do badania oraz w trakcie badania pomiędzy ankieterem a respondentem zostaje zachowana maksymalna możliwa odległość, nie mniejsza jednak niż 2 m. Jeśli to możliwe, wywiad będzie prowadzony na świeżym powietrzu (w ogródku lub na balkonie).
 • Przed realizacją każdego wywiadu ankieter dezynfekuje sprzęt oraz zalaminowane karty odpowiedzi wykorzystywane do realizacji wywiadu.
 • Podczas rekrutacji, przygotowania do wywiadu (dezynfekcja materiałów) oraz badania ankieter ma założoną maseczkę zasłaniająca usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. Dysponuje również środkami ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) dla respondenta oraz środkami do dezynfekcji.

Podczas rekrutacji ankieter zapyta, czy:

 • gospodarstwo domowe jest objęte kwarantanną,
 • w ciągu ostatnich 10 dni u respondenta wystąpiły objawy COVID-19 lub potwierdzone testem zakażenie koronawirusem,
 • w ciągu ostatnich 10 dni wśród osób, z którymi zamieszkuje respondent, wystąpiły objawy COVID-19 lub potwierdzone testem zakażenie koronawirusem.

W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z sytuacji wskazanych powyżej:

 • termin wywiadu zostanie przełożony, jednak kolejny kontakt może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 10 dni od daty poprzedniego kontaktu,
 • przy kolejnym kontakcie ankieter ponownie przeprowadzi wywiad epidemiologiczny.

W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia jego objawów w okresie do 10 dni po dacie wywiadu osoba biorąca udział w badaniu jest proszona o kontakt z infolinią badania i/lub ankieterem, który przeprowadzał wywiad.

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących, że ankieter realizując badanie mógł być zakażony koronawirusem, informacja na ten temat jest przekazywana osobom, z którymi przeprowadzał on wywiady.

maseczka i termometr
COVID-19 - ulotka
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 — ulotka

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ

Listy zostały wysłane do wszystkich wylosowanych do badania osób, aby poinformować je o planowanym badaniu PIAAC i związanej z tym wizycie ankietera.

Wzór listu [PDF]

List zawiera imię i nazwisko ankietera oraz jego dane kontaktowe. Dzięki temu może się Pani/Pan skontaktować z ankieterem i umówić jego wizytę w najbardziej dogodnym dla Pani/Pana terminie.

Została Pani wylosowana/Został Pan wylosowany z rejestru PESEL. Sposób losowania został opracowany (na podstawie wieku, miejscu zamieszkania, płci) tak, aby w badaniu wzięły udział osoby, które będą w możliwie najlepszy sposób reprezentowały ogół mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat.

Żeby możliwe było wnioskowanie o poziomie i rozkładzie umiejętności, a wyniki badania reprezentowały populację osób dorosłych w Polsce, konieczne jest przeprowadzenie wywiadów aż z 1 425 osobami. Dlatego tak ważny jest możliwie powszechny udział wylosowanych osób w badaniu. W badaniu nie mogą wziąć udziału osoby inne niż wylosowane do udziału – próba do badania została wylosowana w taki sposób, aby reprezentować ogół społeczeństwa i umożliwić wnioskowanie o osobach dorosłych w Polsce.

Celem badania PIAAC jest wnioskowanie o wszystkich osobach, które w momencie zbierania danych miały 16-65 lat i mieszkały na terenie Polski – niezależnie od obywatelstwa, narodowości czy języka. Jeśli nie zna Pani/Pan lub osoba wylosowana do badania języka polskiego w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie badania, ankieter może poprosić o odpowiedź na kilka pytań w języku, którym posługuje się Pani/Pan na co dzień.

Pani/Pana uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne. Ponieważ jednak została Pani wylosowana/został Pan wylosowany do udziału w badaniu, bardzo zależy nam na Pani/Pana udziale – przebadanie możliwie licznej grupy spośród wylosowanych do badania osób jest warunkiem jego powodzenia i możliwości wnioskowania o wszystkich mieszkańcach Polski w wieku 16-65 lat.

W trakcie badania może Pani/Pan odmówić odpowiedzi na dowolne pytanie.

Ważne są nie tylko opinie osób, które już obecnie mogą w pełni uczestniczyć w życiu publicznym, ale także młodszych, które mogą już funkcjonować na rynku pracy. Ponieważ jednak, zgodnie z polskim prawem, osoby poniżej 18 lat nie mogą same podejmować decyzji w wielu sprawach, kwestię swojego udziału w badaniu PIAAC powinny uzgodnić z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dlatego w wysłanym przez nas liście zapowiednim o badaniu znajduje się prośba o pokazanie go rodzicom /opiekunom i uzyskanie ich zgody na udział w badaniu. Oczywiście nie oznacza to, że rodzice powinni kontrolować udzielane przez córkę/syna odpowiedzi. Jak wiadomo, młodzi ludzie mają często opinie inne niż ich rodzice i powinni mieć prawo do ich przedstawienia bez skrępowania.

Każdy ankieter, realizujący badanie PIAAC, ma legitymację ankieterską, gdzie wpisane jest jego imię i nazwisko. Imię i nazwisko ankietera oraz jego dane kontaktowe są również podane w liście zapowiednim.

Legitymacja ankietera wygląda tak:

Badanie będzie realizowane od 22 maja do 22 sierpnia 2021 r. Jeśli okaże się, że zbyt mało osób wzięło w nim udział, termin jego realizacji może się przedłużyć.

Po otrzymaniu listu może się Pani/Pan skontaktować z ankieterem i umówić jego wizytę w najbardziej dogodnym dla Pani/Pana terminie. Jeśli nie skontaktuje się Pani/Pan ze wskazanym w liście ankieterem, ankieter podejmie kilka prób kontaktu pod Pani/Pana adresem zameldowania. Będzie próbował skontaktować się z Panią/Panem o różnych porach dnia (zarówno do godziny 18, jak i po tej godzinie) i w różnych terminach (dni robocze, ale również dni wolne od pracy).

Badanie PIAAC składa się z dwóch części. Pierwsza polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania z ankiety odczytywane przez ankietera, a druga na samodzielnym rozwiązaniu zadań na tablecie/laptopie.

Pytania w ankiecie dotyczą m.in.: wykształcenia i kwalifikacji, szkoleń, aktualnej sytuacji i historii zawodowej, wykorzystania umiejętności w pracy i w domu, charakterystyki miejsca pracy, dochodów z pracy oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W przypadku niemal każdego pytania ankiety przewidziane zostały gotowe możliwe odpowiedzi. Zadaniem osoby uczestniczącej w badaniu będzie wskazanie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają jej sytuację i opinie.

Po zakończeniu ankiety ankieter przekaże respondentowi tablet/laptop, umożliwiając mu zapoznanie się z jego obsługą, zanim przystąpi do rozwiązywania zadań.

Zadania z rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego i rozwiązywania problemów respondent wykona już sam na tablecie/laptopie. Zadania w ramach badania umiejętności nie są typowymi zadaniami, które pamiętamy ze szkoły. Zadania odnoszą się do sytuacji i problemów, z którymi osoby dorosłe spotykają się na co dzień w życiu prywatnym i zawodowym, takimi np. jak: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych, czytanie instrukcji czy ulotek lub szacowanie czasu podróży.

Całość zajmie średnio od 1,5 do 2 godzin, z czego około 45 minut (w zależności od sytuacji zawodowej i wykształcenia respondenta) zajmie ankieta prowadzona przez ankietera, ok. 5 minut zapoznawanie się z tabletem/laptopem i ok. 60 minut wykonanie zadań na tablecie/laptopie. Dlatego prosimy o zarezerwowanie dwóch godzin na udział w badaniu.

Ankieter pojawi się pod adresem, pod którym jest Pani/Pan zameldowana/y. Zazwyczaj badanie jest przeprowadzane w domu uczestnika. Gdyby jednak wolała/wolał Pani/Pan, by odbyło się w innym miejscu, jest to możliwe. Ważne jest tylko, by było to spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie przeszkadzał i utrudniał Pani/Panu skupienia się na zadaniach.

Badanie nie wymaga żadnych przygotowań z Pani/Pana strony. Ankieter będzie miał przy sobie wszystko, co może się Pani/Panu przydać w trakcie badania, w szczególności tablet/laptop. Prosimy jedynie o zarezerwowanie sobie dwóch godzin na badanie i pomyślenie o spokojnym miejscu, w którym mogłoby się odbyć.

Pani/Pana odpowiedzi zostaną uwzględnione w wynikach badania, które posłużą do usprawniania polityki i programów rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programów szkolnych czy programów szkoleniowych.

W ramach podziękowania za poświęcenie swojego czasu, otrzyma Pani/Pan za udział w badaniu bon zakupowy – Kupon Premiowy Sodexo o wartości 50 zł.

Tu znajdują się informacje na temat możliwości wykorzystania bonu:

Pani/Pana odpowiedzi są anonimowe. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i inne informacje, które umożliwiałyby zidentyfikowanie konkretnej osoby, są usuwane. Zanonimizowane informacje o osobie uczestniczącej w badaniu są łączone z odpowiedziami wielu innych osób, a wyniki badania są przedstawiane w formie zbiorczych zestawień i analiz. Celem badania jest wnioskowanie o wszystkich osobach dorosłych w Polsce lub określonych kategoriach osób (np. kobietach i mężczyznach, osobach w konkretnych grupach wiekowych, osobach zamieszkałych w danych typach miejscowości czy osobach z różnymi poziomami wykształcenia), a nie pojedynczych uczestnikach badania.

Celem badania PIAAC nie jest ocena poziomu umiejętności pojedynczej osoby, lecz wnioskowanie o wszystkich osobach dorosłych w Polsce lub określonych kategoriach osób (np. kobietach i mężczyznach, osobach w konkretnych grupach wiekowych, osobach zamieszkałych w danych typach miejscowości czy osobach z różnymi poziomami wykształcenia). Zastosowana w badaniu skomplikowana, naukowa metodyka pomiaru umiejętności nie będzie wykorzystywana, by ustalić poziom umiejętności konkretnego uczestnika. Poszczególne osoby rozwiązują różne zadania, co sprawia, że nie można w prosty sposób porównywać ich między sobą. Wynik rozwiązywania zadań nie jest obliczany jako liczba punktów zdobytych przez danego uczestnika, lecz jako rozkład prawdopodobieństwa o określonych parametrach. Dlatego nie można uzyskać informacji o takim indywidualnym wyniku. Po zakończeniu całego badania (w 2024 r.) na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych dostępny będzie raport prezentujący zbiorcze analizy.

Dane osobowe, pozwalające zidentyfikować wylosowaną z rejestru PESEL osobę, służą wyłącznie do tego, aby ankieter wiedział, z kim ma się skontaktować w związku z realizacją badania PIAAC. Aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla społeczeństwa, nie może on kontaktować się z przypadkowo dobranymi przez siebie osobami, lecz wylosowanymi według specjalnych, wypracowanych przez statystyków zasad. Dane te potrzebne są także do skontrolowania jakości pracy ankietera poprzez ponowny kontakt (telefoniczny lub osobisty) z niektórymi osobami, które zostały wylosowane do badania.

Po zakończeniu zbierania i kontroli danych wszystkie informacje pozwalające na identyfikacje respondentów zostaną bezpowrotnie usunięte. Dane nigdy nie są udostępniane osobom czy firmom, które mogłyby je wykorzystać w celach marketingowych, bo możemy je przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia i kontroli badania PIAAC.

Dane osobowe zostały udostępnione z rejestru PESEL przez Departament Systemów Państwowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Instytut Badań Edukacyjnych zwrócił się do Departamentu z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według określonych kryteriów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące doboru próby można znaleźć w zakładce Próba badania.

Próba do badania PIAAC została wylosowana z rejestru PESEL na podstawie art. 46 pkt 2 ppkt 2) Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427). Dane zostały udostępnione w celach badawczych, a po ich wykorzystaniu zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe z rejestru PESEL przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Badanie PIAAC jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym.

Dane gromadzone podczas samego badania kwestionariuszowego oraz pomiaru umiejętności przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli na podstawie Pani/Pana zgody.

Po wylosowaniu próby do badania kontakt z danymi osobowymi mają wybrani pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych, osoby przygotowujące listy zapowiadające wizytę ankietera oraz przekazujące te dane do koordynatorów terenowych badania firm PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o., które na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizują w Polsce badanie PIAAC. W terenie kontakt z danymi dotyczącymi ograniczonej liczby osób mają koordynatorzy i ankieterzy firm PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. Po zakończeniu badania dostęp do danych około 20% wybranych respondentów będą mieć osoby kontrolujące pracę ankieterów.

Dostęp do danych osobowych w badaniu PIAAC ma więc ograniczone grono osób, które zostały odpowiednio przeszkolone i złożyły wymagane prawem zobowiązanie do zachowania poufności powierzonych danych.

Dane umożliwiające identyfikację naszych rozmówców nie będą łączone z udzielonymi podczas badania odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany losowy numer. Zgromadzone podczas wywiadu dane opisane wyłącznie przydzielonym numerem są przesyłane na serwer znajdujący się w Niemczech, który został wykupiony na potrzeby realizacji badania PIAAC przez międzynarodowe konsorcjum badawcze nadzorowane przez OECD.

Po zakończeniu realizacji badania oraz jego kontroli, a najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Dane zgromadzone podczas wywiadów (w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk i adresów ani też innych danych, umożliwiających identyfikację osób biorących udział w badaniu) zostaną opublikowane i udostępniane na potrzeby analiz naukowych, prowadzonych przez naukowców, studentów i inne osoby zainteresowane tematem umiejętności osób dorosłych. 

Polecamy także zapoznać się też z klauzulą informacyjną.

Mimo pandemii prowadzone są badania społeczne, takie jak PIAAC, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności (np. noszeniem maseczek, dezynfekcji przedmiotów przekazywanych respondentowi itp.). Są one ważne, ponieważ dostarczają naukowcom i państwowym decydentom informacji, jakie umiejętności są ważne na rynku pracy i jakie działania warto podejmować, by polskie społeczeństwo było lepiej przygotowane do życia zawodowego i codziennego. Podjęto decyzję o realizacji badania PIAAC, ponieważ jest to zgodne z aktualnymi rozporządzeniami polskiego rządu. Oczywiście jeśli wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia, które staną na przeszkodzie realizacji badania, zostanie ono wstrzymane.

Gdyby potrzebne były dalsze wyjaśnienia, prosimy o kontakt telefoniczny z bezpłatną infolinią pod numerem 800 033 100. Infolinia działa w godzinach 9-17:00 od poniedziałku do piątku.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe z rejestru PESEL (niezbędne do kontaktu z wylosowanymi do badania osobami) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Badanie PIAAC jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym. Dane te zostały udostępnione z rejestru PESEL przez Departament Systemów Państwowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dysponuje on spisem wszystkich mieszkańców Polski. Instytut Badań Edukacyjnych zwrócił się do Departamentu z prośbą o wylosowanie próby reprezentatywnej ludności Polski według określonych kryteriów. Próba do badania PIAAC została wylosowana z rejestru PESEL na podstawie art. 46 pkt 2 ppkt 2) Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427). Dane zostały udostępnione w celach badawczych, a po ich wykorzystaniu zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą. Dane osobowe, pozwalające zidentyfikować wylosowaną z rejestru PESEL osobę, służą wyłącznie do tego, aby ankieter wiedział, z kim ma się skontaktować w związku z realizacją badania PIAAC. Aby uzyskać reprezentatywną próbę naszego społeczeństwa, nie może on kontaktować się z przypadkowo dobranymi przez siebie osobami, lecz wylosowanymi według specjalnych, wypracowanych przez statystyków zasad. Dane te potrzebne są także do skontrolowania jakości pracy ankietera poprzez ponowny kontakt z niektórymi respondentami, telefoniczny lub osobisty.

Po wylosowaniu próby do badania kontakt z danymi osobowymi mają osoby przygotowujące listy zapowiadające wizytę ankietera oraz przekazujące te dane do koordynatorów terenowych badania. W terenie kontakt z danymi dotyczącymi ograniczonej liczby osób mają koordynatorzy i ankieterzy. Po zakończeniu badania dostęp do danych około 20% wylosowanych respondentów będą mieć osoby kontrolujące pracę ankieterów. Dostęp do danych osobowych w badaniu PIAAC ma więc ograniczone grono osób, które zostały odpowiednio przeszkolone i złożyły wymagane prawem zobowiązanie do zachowania poufności powierzonych danych.

Dane gromadzone podczas badania kwestionariuszowego oraz pomiaru umiejętności przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane umożliwiające identyfikację naszych rozmówców nie będą łączone z udzielonymi podczas badania odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany losowy numer. Zgromadzone podczas wywiadu dane opisane wyłącznie przydzielonym numerem są przesyłane na serwer znajdujący się w Niemczech, który został wykupiony na potrzeby realizacji badania PIAAC przez międzynarodowe konsorcjum badawcze nadzorowane przez OECD.

Po zakończeniu realizacji badania oraz jego kontroli, najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., dane osobowe zostaną trwale usunięte. Dane zgromadzone podczas wywiadów (w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk i adresów ani też innych danych, umożliwiających identyfikację osób biorących udział w badaniu) będą bezpiecznie przechowywane przez czas nieokreślony. Są one udostępniane na potrzeby analiz naukowych, prowadzonych przez naukowców, studentów i inne osoby zainteresowane tematem umiejętności osób dorosłych.

Dane nigdy nie są udostępniane osobom czy firmom, które mogłyby je wykorzystać w celach marketingowych, bo możemy je przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia i kontroli badania PIAAC.

Do pobrania:

IBE - MEN - PIAAC
Skip to content